Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0027
sťažnosť nespĺňa náležitosti RS
KR sa uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Vašu sťažnosť neakceptujeme z dôvodu nesplnenia náležitosti kapitoly XIX, ods. 1, písm. b) RS 2019/2020 - "neuvedenie presného času podľa videozáznamu zverejneného na futbalnete". Každý sťažujúci sa klub má možnosť počkať na zverejnenie videozáznamu z MFS a do 60 hodín podať sťažnosť prostredníctvom ISSF. Pokiaľ nie sú splnené podmienky vyplývajúce z RS, KR postupuje vždy rovnako a teda sťažnosť neakceptuje. Z dôvodu závažného obvinenia delegovaných osôb a domáceho klubu uvedeného v bode 8., KR SsFZ postupuje Vaše podanie na riešenie DK SsFZ.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0027
Klub: OFK Olováry
Dátum zaevidovania: 30.09.2019 07:07
Dátum vyriešenia: 30.09.2019 07:07
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
sťažnosť nespĺňa náležitosti 40 EUR 30.09.2019 07:07