Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2019/2020-0015
sťažnosť nepreukázateľná
KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Z predloženého videozáznamu nie je možné Vami popisované situácie objektívne vyhodnotiť, preto ju považujeme za nepreukázateľnú. KR SsFZ sa ospravedlňuje za nesprávne vyhodnotenie nesplnenia si povinnosti domáceho klubu zverejniť videozáznam z MFS do 48 hodín od ukončenia MFS. Nie je našim cieľom byť malicherní, no povinnosť sťažujúceho sa klubu uviesť presný čas podľa videozáznamu zverejneného na futbalnete je rovnaká pre všetkých, preto sme postupovali tak, ako je prvýkrát uvedené. V budúcnosti prosím uveďte do sťažnosti, že presný čas nie je možné uviesť, nakoľko videozáznam nebol zverejnený do 48 hodín. KR SsFZ podá podnet DK SsFZ k udeleniu disciplinárneho opatrenia klubu D za nedostatky vo zverejnení videozáznamu. V systéme nebude zadaná povinnosť uhradiť poplatok 40 eur v MZF.
Rozhodnutie: SsFZ-KR-2019/2020-0015
Klub: ŠK Partizán Čierny Balog
Dátum zaevidovania: 01.09.2019 12:02
Dátum vyriešenia: 01.09.2019 12:04
Stav: Vyriešené