Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2016/2017-0161
07042017
Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel) 1. ŠTK schvaľuje zmeny hracích dní, UHČ resp. náhradné HP v MFS:  08.04.2017 /sobota/ o 15,30 hod. 16.kolo V. liga C Priechod – Hrochoť  15.04.2017 /sobota/ o 17,00 hod. 17.kolo IV. liga J Šalková – Olováry  22.04.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 20.kolo III. liga Makov – Podbrezová B /kolidácia A,B druţstiev/  29.04.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo IV. liga J Medzibrod – V. Krtíš  30.04.2017 /nedeľa/ o 16,00 hod. 19.kolo IV. liga J Pliešovce – Vinica  30.04.2017 /nedeľa/ o 16,00 hod. 21.kolo III. liga Detva – L. Štiavnica /kolidácia striedavý štart/  06.05.2017 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo IV. liga S O. Veselé – Stráňavy  12.05.2017 /piatok/ o 16,30 hod. 23.kolo III. liga Podbrezová B – Ţarnovica /ihrisko Ţarnovica/  20.05.2017 /sobota/ o 15,00 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Terchová 2. Nariaďujem odohrať MFS:  08.04.2017 /sobota/ o 15,30 hod. 16.kolo V. liga B Ţabokreky – Blatnica /kolidácia Martin A,B/  15.04.2017 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo III. liga Krásno – L. Hrádok /kolidácia striedavý štart – L. Hrádok 10€ MZF/ 3. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP v prvých kolách jarnej časti 2016/2017, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2017 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2016/2017. 4. Pripomíname funkcionárom FK v zmysle bodu 3 – neodohratie MFZ, plnenie RS SsFZ 2016/2017 kap. VI/8. 5. Berieme na vedomie zmenu farby výstroja FK Terchová /zmena v RS 2016/20017 – Farby dresov/ 6. Schvaľujeme oprávnené štarty hráčov na osobný doklad totoţnosti v stretnutiach dospelých 15. a 17. kola. Naďalej ostáva povinnosť FK predloţiť riadiacej komisii platný RP do 48 hod. /RS SsFZ kap. X/2b/. Pripomíname R a DZ, ţe je povinnosťou v zápise resp. správe uviesť dôvod štartu hráča bez RP. 7. V záujme regulárnosti ukončenia súťaţí dospelých sa posledné 2 vyţrebované kolá odohrajú v rovnakom termíne 11.6.2017 a 18.6.2017 v UHČ (RS SsFZ 2016/2017 kap. VI/6c).
Rozhodnutie: SsFZ-STK-2016/2017-0161
Dátum zaevidovania: 14.04.2017 16:00
Dátum vyriešenia: 14.04.2017 16:08
Stav: Vyriešené